Библиография

19 May 2013

БЪЛГАРСКИ

Боспачиева, Мина, и Елена Кантарева-Дечева, Синтия Лук. Археологически обекти с подови мозайки от античен Филипопол, Пловдив, България: Проблеми и състояние. Протоколи на Регионалната конференция на Международния съвет на музеите - Югоизточна Европа в Кладово, Сърбия, 17-23 октовмври 2006. В: Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region, Belgrade, 2007.

Ботушарова, Лилия. Данни за топографията на Филипопол през римската епоха според гробните находки. В: Известия на Археологическия институт, ХХV, 1962, 193.

Ботушарова, Л. Три документа за историята на римския Филипопол. В: Археология, VII, 1968, 2, 43-53.

Ботушарова, Л. и Василка Танкова. Материали за археологическата карта на Пловдив. В: Известия на музеите от Южна България, 1982, VIII, 45-67.

Вагалински, Людмил. Ново скулптурно свидетелство за гладиаторски игри във Филипопол. В: Археология, ХХХIII, 1991, 2, 36-38.

Вагалински, Л. Кръв и зрелища. Спортни и гладиаторски игри в елинистическа и римска Тракия. София, 2009.

Велков, Велизар. Градът в Тракия и Дакия през късната античност (IV-VI в.). София, 1959.

Герасимов, Тодор. Бележки върху Питийските, Александрийските и Кендризийските игри във Филипопол. В: Сборник в чест на проф. Д. Дечев, София, 1958, 289-304.

Герасимова, Василка и Мая Мартинова. Нови данни за гладиаторски борби във Филипопол. В: Известия на музеите от южна България, 1993, ХIХ, 57-64.

Герасимова, В. и М. Мартинова. Филипопол и настаняването на римляните в Тракия. В: Известия на музеите от южна България, 1993, ХIХ, 65-71.

Герасимова, В. и М. Мартинова. Нови данни за източния некропол на Филипопол. В: Известия на музеите от Южна България, 1994, ХХ, 27-40.

Герасимова, В. Тракархът Фулвий Астик. В: Известия на Археологическия институт, ХХХIХ, 2006, 159-162.

Геров, Борис. Земевладението в римска Тракия и Мизия (I-III в.). В: Годишник на Софийския университет, Факултет по класически и нови филологии, LXXII, 1977, 2, 7-143.

Гетов, Людмил. Погребални обичаи и гробни съоръжения у траките през римската епоха. В: Археология, ХII, 1970, 1, 1-11.

Гочева, Златозара. Жреческите длъжности и тяхното място в културата на провинция Тракия. В: България 1300. Институции и държавна традиция, 1982, т. 2, 125-135.

Данчева-Василева, Ани. Етнически състав на населението и демографски промени във Филипопол (IV-ХIV в.). В: Исторически преглед, 1994-1995, 50-51, 4, 3-24.

Дякович, Борис. Тракийска гробница при Пловдив и некрополът на древния град. В: Сборник с народни умотворения, 22-23, 1908-1907, 1-55.

Жуглев, Кирил. Икономическото положение в Тракия и Мизия и търговските им отношения с Италия през I-II в. В: Годишник на Софийския университет, Философско-исторически факултет, LIХ, 1965, III, 189-204.

Жуглев, К. Проучване на археологически находки от Пловдивско. В: Археология, VIII, 1966, 4, 57-61.

Каров, Здравко и М. Боспачиева. Спасителни археологически разкопки на подлез “Археологически” в Пловдив (предварителни резултати). В: Известия на музеите от южна България, 1989, ХV, 129-164.

Кесякова, Елена. Антична синагога във Филипопол. В: Археология, 1989, 1, 20-33.

Кесякова, Е. Раннохристиянска базилика от Филипопол. В: Известия на музеите от Южна България, 1989, ХV, 113-126.

Кесякова, Е. Нови данни за градоустройството на Филипопол. В: Известия на музеите от Южна България, 1992, ХVIII, 79-96.

Кесякова, Е. Филипопол през римската епоха. София, 1999.

Кесякова, Е. Мозайка “Нарцис” от Филипопол. В: Епохи, 3-4, 2004, 59-68.

Колев, Камен. Надгробна плоча от Филипопол. В: Археология, VIII, 1966, 2, 57-59.

Колев, К. Уникални псевдоавтономни филипополски монети. В: Известия на музеите от Южна България, 1989, ХV, 165-187.

Лозанов, Иво. Бележки върху развитието на Филипопол в ранната история на римска Тракия (I в. - първа четвърт на II в.). В: Годишник на СУ "Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност археология, 3, 2002, 231-243.

Мартинова, Мая. Златна пластинка-амулет с магически текст от Филипопол. В: Известия на музеите от Южна България, 1992, ХVIII, 97-100.

Мартинова, М. и М. Боспачиева. Филипопол (Philipoppolis). В: Римски и ранновизантийски градове в България, София, 2002, съст. Р. Иванов, 181-198.

Мартинова-Кютова, Мая и Галина Пировска. Източната порта на Филипопол. В: Изследвания в чест на Стефан Бояджиев, 2011, 217-239.

Матеев, Матей. Филипопол - древният Пловдив. Архитектура и градоустройство. Пловдив, 1993

Пейков, Атанас. Основните архитектурни съоръжения на древнотракийския град Евмолпия. В: Известия на музеите от Южна България, 1994, ХХ, 55-70.

Петкова, Аника. Оброчни плочки на Тракийския конник в Народния археологически музей в Пловдив. В: Археология, VIII, 1966, 3, 44-47.

Попов, Димитър и Александър Николов. История на Стария свят. Гърция, Тракия, Рим. София, 1998.

Танкова, В. Тракийският конник от Филипопол. В: Известия на музеите от Южна България, 1982, VIII, 69-76.

Тачева, Маргарита. История на източните култове в Долна Мизия и Тракия, V в.пр.н.е. - IV в.сл.н.е. София, 1982.

Тачева, М. Власт и социум в римска Тракия и Мизия. София, 2000, 2004, т. 1, 2.

Топалилов, Иво. Един аспект от ранната римска история на Филипопол през втората половина на I в. В: Известия на Археологически музей Кюстендил, 2002, VII, 23-26.

Цончев, Димитър. Херми в Пловдивския Археологически музей. В: Сборник в чест на проф. Д. Дечев, София, 1958, 527-533.

Чернева, Славка. Епиграфски и литературни данни за занаятчийски и търговски сдружения във Филипопол през римската епоха. В: Известия на Археологическия институт, ХХХIХ, 2006, 185-192.

Чернева-Тилкиян, С. Измерващи уреди от Филипопол. В: Археология, ХХХVI, 1994, 2, 35-40.

Шаранков, Николай. Паметник на култа към Антиной от Филипопол. В: Годишник на департамент Средиземноморски и източни изследвания, Нов български университет, т. 1, 2002, 164-168.

Шаранков, Н. Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238). В: Известия на Археологическия институт, ХХХIХ, 2006, 231-242.

Шаранков, Н. Virdii, Munatii, Antii. Знатните римски родове във Филипопол и провинция Тракия. В: Societas Classica, Велико Търново, 2006, 1, 175-195.

ДРУГИ ЕЗИЦИ

Bospachieva, Mina. A small early-Christian basilica with mosaics at Philippopolis (Plovdiv). In: Archaeologia Bulgarica, VI, 2002, 2, 55–76.

Bospachieva, Mina, and Elena Kantareva-Decheva, Cynthia Luk. Archaeological sites with mosaic floors from ancient Philippopolis, Plovdiv, Bulgaria: Problems and condition. Proceedings of the Regional Conference of ICOM – SEE held in Kladovo, Serbia, 17-23 October 2006. In: Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region, Belgrade, 2007.

Burrell, Barbara. Neokoroi: Greek cities and Roman Emperors. Cincinnati Classical Studies, New Series Volume IX. Leiden: Brill, 2004.

Gerassimova, Vassilka. Zwei Frühchristliche Stifterinschriften aus der Kleinen Basilika in Plovdiv (Philippopolis). В: Archaeologica Bulgarica, VI, 2002, 2, 77-82.

Lucian. The Runaways. In: The Works of Lucian of Samosata. Translated by Fowler, H.W. and F.G. Oxford: The Clarendon Press. 1905. Виж също www.lucianofsamosata.info/TheRunaways.html.

Sharankov, N. and S. Cherneva-Tilkiyan. The life of ancient Philippopolis in Lucian's dialogue "Runaways". In: Archaeologia Bulgarica, VI, 2002, 3, 45-61.

Topalilov, I. The emperor and the city: a case study on the link between Hadrian and Philippopolis, Thrace. In: The Roman Empire and beyond: Archaeological and historical research on the Romans and native cultures in Central Europe, BAR International Series 2236, 2011, 23-33.

Виж всички новини